၂၀၁၉၊မတ္လ၁၆ရက္ ၁၀ရက္ (စေနေန႔)၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းဂ်ပန္သခ်ႋဳင္းထဲမွာက်ေနာ္တို႔ျမန္မာံ-ဂ်ပန္ခ်စ္ၾကည္ေရးေအာက္ေမ့ဖြယ္ဝန္ေဆာင္မႈကိုျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဂ်ပန္ Soto Yakuoji ၊ Tanaka Kiyomoto ယဇ္ပုေရာဟိတ ၄ပါးကို ဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္စစ္ေသလြန္ေသာသူတိုံ႔၏ ဝိညာဥ္မ်ား ေအာက္ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနားကိုက်င္းပခဲ့သည္။

 – အခမ္းအနားအစီအစဥ္

၁ ။ အဖြင့္စကား
၂ ။ ေအာက္ေမ့ဖြယ္စကား
၃ ။ အသံတိတ္ဆုေတာင္းပဌနာ
၄ ။ ဓမၼသီခ်င္း
၅ ။ အေမႊးနံ႔သာ
၆ ။ ဂ်ပန္ကိုယ္စားလွယ္ႏႈတ္ဆက္ျခင္း
၇ ။ အဆိုပါေအာက္ေမ့ဖြယ္၏ယဇ္ပုေရာဟိတ္ကေနစကားမ်ား
၈ ။ အပိတ္စကား

အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာမ်ား ႏွင့္ ဂ်ပန္မ်ား ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

– သတင္းအစီအစဥ္

ထိုေန႔ပုံရိပ္မ်ား