၃လ၉ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိႏိုဗိုတယ္ေဟာ္တယ္တြင္ အသင္းႀကီးႏွင့္ျပည္တြင္းကုမၸဏီႏွင့္ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားပူးေပါင္း၍ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုလိုက္သည္။
ထိုစာခ်ဳပ္သည္ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရးပိုမိုရရွိရန္အတြက္ အသင္းႀကီးႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ားပူးေပါင္း၍သေဘာတူလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။အသီးသီးေသာအဖြဲမ်ားမွကိုယ့္စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ကို အသုံးခ်၍ေအာက္ပါလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္သားမ်ားပိုမိုေစလြတ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ အတူအဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေသာလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ကိုရရွိႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားအားထုတ္သြားမည့္ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ျဖစ္သည္။

– ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္အဖြဲ႕
အလုပ္သမားေစလြတ္ေရးကုမၸဏီ
အလုပ္သမားရွာေဖြေရးကုမၸဏီ
အလုပ္သမားရွာေဖြေရးႏွင့္ေစလြတ္ေရးကုမၸဏီ(ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ)
အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းကုမၸဏီ

・Myanmar-Japan SEDA

・Virtue International Co., Ltd.

・High Castle Co., Ltd.

・Tokio Investment Co, Ltd.

・Yangon Education Center

・Farmers Economic Upgrade Co.,Ltd.

– သတင္းအစီအစဥ္

– ထိုေန႔ပုံရိပ္မ်ား