Myanmar NGO

အဖြဲ႕အစည္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

  • HOME »
  • အဖြဲ႕အစည္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္၂၀မတိုင္ခင္က အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ာျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ လူ႔ေဘာင္ယဥ္ေက်းမႈကို အေတြ႕အႀကဳံရရွိခဲ့ၾကသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ စစ္ရႈံးၿပီးေနာက္ပိုင္း စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈမွာ အလ်င္အျမန္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ စိတ္မေကာင္းစြာျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေနာက္က်က်န္ခဲ့ရသည္။

ျမန္မာ-ဂ်ပန္ SEDA သည္ အတိုေကာက္ အမည္သာျဖစ္ၿပီး အတိအက်ဆိုပါလွ်င္ Myanmmar-Japan Socio Economic Development Association ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္လို ဘာသာျပန္ပါက Myanmar-Nihon Shakai KeizaiKaihatsuKyokaiျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏွင့္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ေပါင္းကူးတံတားသဖြယာေဆာင္႐ြက္မည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအက်ိဳးကိုေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ေက်ာင္းပညာစည္းပူးခဲ့သူမ်ား လုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာအသင္းအဖြဲ႕ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ျပည္မွျပန္လာၾကသည့္ ျမန္မာအမ်ားစုျဖင့္မိမိတို႔ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား ကိုမွ်ေဝရန္အတြက္ SEDAအသင္းႀကီးတခုကို တည္ေထာင္လိုက္ပါသည္။

SEDA အသင္း၏ တည္ေထာင္သူမွာ Sakura Auto Co.,ltd မွ ဥကၠ႒ဦးေဌးေအာင္ ျဖစ္ပါသည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာသြားေရာက္ေနထိုင္ခဲ့ဘူးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ၎တို႔ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကိုႏိုင္ငံေတာ္အတြက္တဖက္တလမ္းမွ အကူအညီရေစႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ဂ်ပန္ျပန္မ်ားစုစီးၿပီးဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။

စတင္တည္ေထာင္စဥ္အခ်ိန္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရထံသို႔ NGO အေနျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ျပည္တြင္း NGOအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ျမန္မာ-ဂ်ပန္SEDAကိုအစိုးရမွတရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ရေသာအသင္းျဖစ္ပါသည္။

SEDA အသင္းႀကီး စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းခ်ိန္မွစတင္ၿပီး ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာသူမ်ားအမ်ားအျပားရွိၿပီး စိန္ေခၚမႈေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကိုလည္း ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရပါသည္။ ယၡဳကဲ့သို႔စိန္ေခၚမႈေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာေက်ာ္ျဖတ္လာၿပီး မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ား၊ ရည္႐ြယ္ ခ်က္မ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ကာ SEDA ၏ အဓိကစြမ္းေဆာင္ရည္ျဖစ္ေသာဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာေတြ႕ႀကဳံ ခဲ့ရသည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကိုအသုံးခ်ကာျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမႈ႕ပတ္ဝန္းက်င္ကိုတိုးတက္ေျပာင္းလဲေစရန္အတြက္ တစ္ဖတ္တစ္လမ္းမွ ေဆာင္႐ြက္လာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

CECအဖြဲ႕ဝင္မွာ ၄၈ ေယာက္ ရွိၿပီးအသင္းသားမ်ားမွ ၉၅၆ ေယာက္ရွိပါသည္။ ဘ႑ာေရးအေျခအေနမွာ နာယကမွ ေထာက္ပံ့ေငြေၾကး၊ အလႉခံေငြေၾကး၊ အသင္းဝင္ေၾကးမ်ားႏွင့္လည္ပတ္ေနပါသည္။ အလႉခံရရွိခဲ့ ေသာ ေငြေၾကးမ်ားကိုလည္း စည္းစႏွစ္က်စြာပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ျပန္လည္သုံးဆြဲလ်က္ရွိပါသည္။

ယခုေနာက္ပိုင္း 2015 ခုႏွစ္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ထားၿပီး ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၌ ျပဌာန္း ထားသည့္ SDG’s လို႔ေခၚတဲ့ (Sustainable Development Goals) စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္း ခ်က္ပန္းတိုင္ကို လိုက္နာၿပီး ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ကို မွီျငမ္း၍ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြား မွာျဖစ္ ပါသည္။

ယခုအခ်ိန္အထိ SEDA မွ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာလည္း ၎၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္(၆)ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပိုမိုၿပီး ထိေရာက္လာေစ ရန္အတြက္ SDG’s ၏ရည္မွန္ခ်က္ပန္းတိုင္းကို ေလ့လာဆည္းပူးကာ ႀကိဳးစားအားထုတ္သြားပါမည္။

TEL +95-9 5004505, +95-9 599797980

PAGETOP
Copyright © Myanmar Japan SEDA All Rights Reserved.